.

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresinde mukim Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panasonic” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri

Adı ve soyadı

İletişim Bilgileri

Cep telefonu numarası, e-posta adresi

Diğer Bilgiler

Çalıştığınız / Yetkilisi olduğunuz işyeri unvan bilgisi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanlarının duyurulması, sizlerle iletişime geçilerek Şirketimiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinlik ve haberlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talepte bulunmanız halinde adresinize katalog, broşür vb. gönderilmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik verilerinizi ve iletişim verileriniz işleyebilmekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ ve İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

KVKK’nn 5. maddesinde belirtilen açık rızanızın bulunması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ile elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde merkezi yurt içinde olan hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla, Panasonic’in kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerine ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVKK madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda; kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da ya da Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu ile Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.